Pokaż strukturę

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Non omnis moriar : ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim. Rozdz. 1, Wprowadzenie do problematyki prawnej ochrony dóbr osobistych zmarłego

Autor:

Mazurkiewicz, Jacek

Temat i słowa kluczowe:

kodeks cywilny ; prawo prasowe ; dobra osobiste ; kodeks rodzinny opiekuńczy

Opis:

Praca habilitacyjna. Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Prawa Cywilnego, 2011

Abstrakt:

Rozprawa dotyczy problematyki ochrony dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim. Zawiera wprowadzenie do takiej ochrony w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, prawie o aktach stanu cywilnego, prawie prasowym, prawie dotyczącym reklamy i prawie karnym. Obszernie odnosi się do wskazanej problematyki w sensu largo prawie autorskim, w tym prawie do korespondencji oraz prawie do wizerunku. Także obszernie przedstawia to zagadnienie na gruncie prawa handlowego, prawa pracy, prawa własności przemysłowej, prawa administracyjnego, w szczególności prawa cmentarnego oraz ustawy przewidującej ochronę niektórych dóbr osobistych Fryderyka Chopina. Dokonana analiza wykorzystuje przede wszystkim orzecznictwo sądów polskich oraz polskie piśmiennictwo prawnicze. Autor stoi na stanowisku akceptującym istnienie oraz ochronę post mortem dóbr osobistych człowieka. Podejmuje próbę teoretycznej interpretacji takiej ochrony. Proponuje zmiany de lege ferenda mające za cel jej rozszerzenie. Także takie, które dotyczą zmiany kręgu osób uprawnionych do dochodzenia tej ochrony; sugeruje także dopuszczalność powoływania kuratora, który mógłby dochodzić takiej ochrony w przypadkach zagrożenia lub naruszenia dóbr osobistych zmarłego.

Miejsce wydania:

Wrocław

Uzyskany tytuł:

doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa

Dyscyplina:

nauki prawne

Instytucja nadająca tytuł:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Wydawca:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa Administracji i Ekonomii

Współtwórca:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Data:

2010

Data akceptacji:

2011-06-06

Typ zasobu:

książka ; rozprawa habilitacyjna

Format:

application/pdf

Identyfikator:

ISBN 978-83-61370-20-8

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Habilitacje ; nr 1) ; (E-Monografie)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść ; kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa:

© Copyright by Jacek Mazurkiewicz

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm