Kolekcja

Wroclaw Review of Law, Adminstration & Economics

Półrocznik Wroclaw Review of Law, Administration and Economics jest adresowany do wszystkich zainteresowanych problematyką kultur prawa, systemów administracyjnych oraz gospodarek Nowej Europy. Zakres tematyczny pisma wyznaczony jest na styku trzech nauk, które historia i pragmatyka bardzo ściśle ze sobą połączyły. W szerokiej perspektywie jest to anglojęzyczne czasopismo poświęcone zagadnieniom globalizacji i transformacji ujętym jednocześnie od strony prawnej, administracyjnej oraz ekonomicznej.

Podobnie jak miasto Wrocław, widziane jako symboliczne miejsca styku i przenikania się różnorodnych kultur i tradycji, pismo to jest poniekąd pismem spotkania, pismem, które jednoczy i w swym założeniu służy wymianie myśli naukowej charakteryzującej dorobek szeroko rozumianego Wschodu i Zachodu, akcentując jednak wiedzę o środkowo i wschodnioeuropejskich systemach prawnych, administracyjnych oraz ekonomicznych. Stąd proponowana perspektywa badawcza uwzględnia zarówno polski dorobek naukowy, jak i ujęcie komparatystyczne oraz międzynarodowe, silnie obecne w badaniach i dydaktyce prowadzonych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, będącego miejscem, gdzie narodziła się idea powołania nowego czasopisma.

Jest ambicją Wrocławskiego Przeglądu, aby w powyższych ramach szczególnie silnie otwierać jego łamy na nowe obszary aktywności prawa, administracji i ekonomii, które są następstwem z przemian we współczesnym świecie, poszczególnych społecznościach czy też w polu szeroko rozumianej nauki, zarówno w obszarze humanistyki jak również w dziedzinie nauk ścisłych czy medycznych. Takie źródło inspiracji, w swym zamierzeniu warunkujące nowe spojrzenie na problemy badawcze i wnioski wypływające z ich zgłębiania, ma charakteryzować funkcjonowanie czasopisma od samego początku.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji