Object

Title: Widzieć w ciemności : poruszanie się po terytorium zmian : analiza jungowska wobec współczesności

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Widzieć w ciemności : poruszanie się po terytorium zmian : analiza jungowska wobec współczesności

Alternative title:

Seeing in the dark : navigating the territory of change

Creator:

Kotarba, Marta   Kowal, Jolanta   Winkler, Ewa   Giza, Mirosław   Węgłowska-Rzepa, Krystyna   Samitowski, Bartosz   Ziobrowska, Monika   Zaremba, Dariusz

ORCID:

0000-0002-6241-9603

Subject and Keywords:

archetypes   dream analysis   individuation   Jungianism   analytical psychology   Carl Gustav Jung's psychology   Jungian psychotherapy   psychological type  
archetypy   analiza marzeń sennych   indywiduacja   jungizm   psychologia analityczna   psychologia Carla Gustava Junga   psychoterapia jungowska   typ psychologiczny

Description:

Series: Contexts of psychoanalysis. Vol. 1.  

Seria: Konteksty Psychoanalizy. Tom I.

Abstract:

The monograph, which we place in the hands of readers, is a collection of scholarly works devoted to new contexts of problems of psychology as seen by Carl Gustav Jung. The individual chapters are an expansion of the issues raised in the papers delivered at a conference organized by the Polish Society of Analytical Psychology (PTPA) on its twentieth anniversary. The conference opened with a speech by Martha KOTARBA, Ph, president of the Polish Society of Analytical Psychology, Seeing in the dark - stepping around the conscious and unconscious. Its author invited us to wander through the unusual areas of what is (conscious) and what is not(conscious), drawing on the achievements of analytical psychology, as well as expanding these considerations with contemporary concepts of considerations with contemporary concepts from the field of physics. Jungian analysts gave the following lectures, members of the PTPA. EWA WINKLER in her paper entitled Traces in the Sand. In the development of contemporary analytical psychology in Poland, she reflected on the recent analytical workshop - how to remain a Jungian or Jungianist in the conditions of online work, how to maintain intimacy in a virtual office, and the standards of psychoanalytic work are changing. MIROSŁAW GIZA gave a lecture on the glories and shadows of the training path, in which he reflected on the process of training Jungian analysts - how to prepare for the challenges of today, adapt to change, and where to draw resources from. Next, Dr. KRYSTYNA WĘGŁOWSKA-RZEPA presented a speech entitled “Experiencing liminality in everyday life and analytical work. She explored the concept of liminality, or the area of "in-between," a state of chaos from which a new order is yet to emerge. BARTOSZ SAMITOWSKI presented a paper entitled Archetypes of Initiation in the Pandemic Dreams of Varsovians, discussing the study of the collective unconscious in times of pandemic. The author showed what images appear in the dreams of people included in the "Republic of Dreams" study he conducted, what archetypes they refer to, and how to understand the initiation symbols in which these dreams abound. The conference closed with a speech entitled “Psychological type and creativity and innovation among Polish managers”, in which JOLANTA KOWAL, hab. Ph.D., with the participation of psychologist business psychologist MONIKA ZIOBROWSKA, Ph.D., and business coach DARIUSZ ZAREMBA, reflected on the correlations between psychological types and creativity, innovation, and adaptation to change. We hope this publication will be a starting point for reflection on the condition of the modern world and, above all, will show the supportive role of analytical psychology in building awareness of who we are, what befalls us, and what our part is in it.  
Monografia, którą oddajemy do rąk czytelników, jest zbiorem prac naukowych poświęconych nowym kontekstom problemów psychologii w ujęciu Carla Gustava Junga. Poszczególne rozdziały stanowią rozwinięcie zagadnień poruszonych w referatach wygłoszonych na konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej (PTPA) w dwudziestolecie jego istnienia. Konferencję otworzyło wystąpienie dr Marty KOTARBY, prezesa Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej, Widzenie w ciemności - stąpanie po świadomym i nieświadomym. Jego autorka zaprosiła nas do wędrówki po niezwykłych obszarach tego, co jest (świadome) i tego, co nie jest(świadome), czerpiąc z dorobku psychologii analitycznej, a także rozszerzając te rozważania o współczesne koncepcje rozważań o współczesne koncepcje z dziedziny fizyki. Analitycy jungowscy wygłosili następujące referaty, członkowie PTPA. EWA WINKLER w referacie zatytułowanym „Ślady w piasku. Rozwój współczesnej psychologii analitycznej w Polsce”, podjęła refleksję nad ostatnim warsztatem analitycznym - jak pozostać Jungistą lub Jungistką w warunkach pracy online, jak zachować intymność w wirtualnym gabinecie, czy zmieniają się standardy pracy psychoanalitycznej. MIROSŁAW GIZA wygłosił wykład „Blaski i cienie ścieżki szkoleniowej”, w którym zastanowił się nad procesem szkolenia analityków jungowskich - jak przygotować się do wyzwań współczesności, dostosować się do zmian i skąd czerpać zasoby. Następnie dr KRYSTYNA WĘGŁOWSKA-RZEPA zaprezentowała wystąpienie zatytułowane „Doświadczanie liminalności w życiu codziennym i pracy analitycznej”. Zgłębiła koncepcję liminalności, czyli obszaru "pomiędzy", stanu chaosu, z którego dopiero ma się wyłonić nowy porządek. BARTOSZ SAMITOWSKI przedstawił referat pt. „Archetypy inicjacji w pandemicznych snach warszawiaków”, omawiając badanie nieświadomości zbiorowej w czasach pandemii. Autor pokazał, jakie obrazy pojawiają się w snach osób objętych prowadzonym przez niego badaniem "Republika Snów", do jakich archetypów się odwołują i jak rozumieć symbole inicjacyjne, w które obfitują te sny. Konferencję zakończyło wystąpienie pt. „Typ psychologiczny a kreatywność i innowacyjność wśród polskich menedżerów”, w którym dr hab. JOLANTA KOWAL, przy udziale psychologa biznesu dr MONIKI ZIOBROWSKIEJ oraz trenera biznesu DARIUSZA ZAREMBY, zastanawiała się nad korelacjami pomiędzy typami psychologicznymi a kreatywnością, innowacyjnością i adaptacją do zmian. Mamy nadzieję, że publikacja ta będzie punktem wyjścia do refleksji nad kondycją współczesnego świata, a przede wszystkim pokaże wspierającą rolę psychologii analitycznej w budowaniu świadomości tego, kim jesteśmy, co nas spotyka i jaka jest w tym nasza rola.

Table of contents:

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE Widzieć w ciemności – poruszanie się po terytorium zmian 9

MARTA KOTARBA Widzieć w ciemności. Stąpając wokół świadomego i nieświadomego 14

EWA WINKLER Ślady na piasku. Wyzwania w rozwoju współczesnej psychologii analitycznej w Polsce 29

MIROSŁAW GIZA Blaski i cienie ścieżki szkoleniowej 46

KRYSTYNA WĘGŁOWSKA-RZEPA Doświadczanie liminalności w życiu codziennym i w pracy analitycznej 73

BARTOSZ SAMITOWSKI Archetypy inicjacji w pandemicznych snach Warszawiaków 102

JOLANTA KOWAL, MONIKA ZIOBROWSKA, DARIUSZ ZAREMBA Typ psychologiczny a kreatywność i innowacyjność wśród polskich menedżerów 123

INFORMACJE O AUTORACH 189

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii

Contributor:

Kotarba, Marta. Redaktor   Kowal, Jolanta. Redaktor

Date issued:

2022

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

książka   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Extent:

2 MB

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:136146   doi:10.34616/145959       ISBN 978-83-962965-6-6

Language:

pol

Abstract Language :

Access rights:

In Copyright   The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Objęty pełną ochroną prawnoautorską   Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii   Copyright by Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej

Autor opisu:

Ł.H.

Object collections:

Last modified:

May 30, 2023

In our library since:

Jan 17, 2023

Number of object content hits:

85

Number of object content views in PDF format

63

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/145959

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information