PLMET:

click here to follow the link

Title:

Polski i niemiecki Trybunał Konstytucyjny wobec członkostwa państwa w Unii Europejskiej

Creator:

Bainczyk, Magdalena

Subject and Keywords:

Trybunał Konstytucyjny   Unia Europejska   tożsamość konstytucyjna   europejskie prawo konstytucyjne

Abstract:

Sądy konstytucyjne państw europejskich wraz z Trybunałem Sprawiedliwości UE oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka tworzą europejską wspólnotę sądów konstytucyjnych. Celem przedmiotowej monografii było dokonanie analizy wybranych aspektów funkcjonowania tejże wspólnoty w ujęciu horyzontalnym. W kolejnych rozdziałach monografii przeprowadzono analizę prawnoporównawczą konstytucyjnych podstaw członkostwa państwa w UE, wykładni tych podstaw przez polski i niemiecki Trybunał Konstytucyjny, określono rolę odpowiednio polskiego i niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w zakresie kształtowania zasad ustrojowych istotnych z punktu widzenia członkostwa państwa w UE, a także prześledzono migrację idei konstytucyjnych pomiędzy oboma Trybunałami. Na podstawie wspomnianej powyżej analizy sformułowana została propozycja de lege ferenda wprowadzenia nowego rozdziału do Konstytucji RP, zawierającego przepisy stanowiące podstawę dla członkostwa Polski w UE, w tym kompleksową klauzulę limitacyjną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-59-2

Language:

pol   ger

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 94)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Magdalena Bainczyk

Autor opisu:

TK