PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Konstrukcja prawna subwencji ogólnej w polskich regulacjach prawnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Autor:

Pest, Przemysław

Temat i słowa kluczowe:

subwencja ogólna ; samorząd terytorialny ; gmina ; powiat ; województwo ; janosikowe ; funkcja wyrównawcza ; transfery ; Konstytucja RP ; obiektywizacja ; kryteria podziału ; potencjał dochodowy ; funkcja rekompensująca ; parytet subwencji ; dochody podatkowe ; Trybunał Konstytucyjny ; prawo podmiotowe ; budżet ; finansowanie zadań ; metoda finansowania ; model obliczania

Abstrakt:

Celem monografii jest przedstawienie i zbadanie ewolucji konstrukcji prawnej subwencji ogólnej w polskich regulacjach prawnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Dla realizacji tego celu analizie dogmatyczno-prawnej oraz historyczno-prawnej poddano przede wszystkim przepisy kolejnych ustaw regulujących problematykę dochodów jednostek samorządu terytorialnego, począwszy od 1991 roku, a posiłkowo również innych aktów prawnych, takich jak ustawy samorządowe czy ustawa o finansach publicznych. Zasadniczym zamiarem autora było wykazanie, że istotą subwencji ogólnej w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego jest pełnienie funkcji wyrównawczej, polegającej na uzupełnianiu dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiając realizację zadań własnych na poziomie minimalnych standardów we wszystkich jednostkach na terenie kraju. Wyrównywanie następuje przy tym ze względu na: 1) zróżnicowany potencjał dochodowy lub nierównomierne zapotrzebowanie wydatkowe jednostek samorządu terytorialnego lub 2) konieczność zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego środków publicznych na finansowanie realizacji zadań własnych. Monografia składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym z nich, stanowiącym wprowadzenie do dalszych badań, przedmiotem analizy jest pojęcie subwencji ogólnej, jej funkcje oraz istotne dla poznania konstrukcji prawnej subwencji ogólnej: metoda finansowania subwencji ogólnej, model jej obliczania, kryteria podziału subwencji pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego oraz obiektywizacja subwencji ogólnej. W rozdziałach od II do V przedstawiono i zbadano kolejne ustawy regulujące problematykę dochodów jednostek samorządu terytorialnego, z wyszczególnieniem, w ramach podrozdziałów, poszczególnych części subwencji ogólnej.

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Gonet, Wojciech. Rec.

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

e-książka

Identyfikator:

ISBN 978-83-66066-31-1 ; DOI: 1023734/23.18.033

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 126)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Licencja:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Treść licencji:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Przemysław Pest

Autor opisu:

TK