Object

Title: Przemoc wobec dzieci w rodzinie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przemoc wobec dzieci w rodzinie

Creator:

Helios, Joanna   Jedlecka, Wioletta

ORCID:

0000-0003-3571-1665   0000-0002-0542-9303

Subject and Keywords:

eurosieroctwo   physical violence   child rearing   psychological violence   sexual violence   incest   pedophilia   neglect   euro- orphans  
przemoc fizyczna   karcenie wychowawcze   przemoc psychiczna   przemoc seksualna   kazirodztwo   pedofilia   zaniedbanie

Abstract:

Violence against children is the subject of interdisciplinary scientific research. Most often, this issue is considered on the basis of pedagogical and psychological sciences, less often on the ground of law sciences. Considerations focused on four main forms of violence against children in the family: physical and psychological violence, sexual violence and neglect. The monograph presents many aspects of physical abuse of a minor, starting with the so-called innocent spanking, by jerking, beating, mutilation, and ending with depriving a child of life. The considerations have a broad social, psychological, philosophical and even medical context. The effects of physical violence experienced in childhood, reflecting on human life and health in an unconscious way - syndrome of a lacerated infant, as well as conscious - post-traumatic stress disorder or abused child syndrome are shown. A detailed analysis of legal solutions relating to physical abuse of children has been made. The paper also presents a broad spectrum of forms of psychological violence with numerous references to research conducted in the area of social sciences and pointed to the psychological, physical and somatic consequences of experiencing wrongs. For the considerations, the legal thread is important, in which normative solutions from various branches of law were analysed. An important part of the book is a section devoted to sexual violence against children, which belongs to the most hidden problems in the family. It is also the most harmful and socially stigmatized form of child abuse. It has been treated fairly widely due to the specificity and the fact that some of its varieties may extend beyond the family. The neglect of the child is a complement to the three main forms of violence. The analyses of "neglect" were made from various perspectives, ranging from providing help to parents who are not educated, by limiting and depriving them of power over a child, and ending with administering sanctions provided for by criminal law.  
Przemoc wobec dzieci stanowi przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych. Najczęściej problematyka ta rozważana jest na gruncie nauk pedagogicznych i psychologicznych, rzadziej na gruncie nauk o prawie. Rozważania skoncentrowano wobec czterech głównych form przemocy wobec dzieci w rodzinie: przemocy fizycznej, psychicznej, przemocy seksualnej i zaniedbaniu. W monografii zaprezentowano wiele aspektów fizycznego krzywdzenia osoby małoletniej, począwszy od tzw. niewinnych klapsów, poprzez szarpanie, bicie, okaleczanie, a skończywszy na pozbawieniu dziecka życia. Rozważania mają szeroki kontekst społeczny, psychologiczny, filozoficzny, a nawet medyczny. Ukazano skutki przemocy fizycznej doświadczanej w dzieciństwie, odbijającej się na życiu i zdrowiu człowieka w sposób nieświadomy – syndrom szarpanego niemowlęcia, jak i świadomy – zespół stresu pourazowego czy syndrom maltretowanego dziecka. Dokonano szczegółowej analizy rozwiązań prawnych odnoszących się do fizycznego krzywdzenia dzieci. W pracy zaprezentowano również szerokie spektrum form przemocy psychicznej z licznymi odwołaniami do badań prowadzonych w obszarze nauk społecznych oraz wskazano na psychiczne, fizyczne i somatyczne konsekwencje doświadczania krzywd. Dla rozważań istotne znaczenie ma wątek prawny, w którym przeanalizowano rozwiązania normatywne z różnych gałęzi prawa. Ważnym fragmentem książki jest część poświęcona przemocy seksualnej wobec dzieci, która należy do najbardziej skrywanych problemów w rodzinie. Jest to również najbardziej szkodliwa i napiętnowana społecznie forma krzywdzenia dziecka. Została ona potraktowana dość szeroko z uwagi na specyfikę i fakt, iż pewne jej odmiany mogą wykraczać poza rodzinę. Dopełnieniem trzech głównych form przemocy jest zaniedbywanie dziecka. Analiz „zaniedbywania” dokonano z różnych perspektyw, począwszy od udzielania pomocy rodzicom nieporadnym wychowawczo, poprzez ograniczenie i pozbawienie ich władzy nad dzieckiem, a skończywszy na wymierzaniu sankcji przewidzianych prawem karnym. Zwrócono także uwagę na problem sieroctwa społecznego, w tym tzw. eurosieroctwa - jednej ze współczesnych form zaniedbywania dzieci, która potocznie nie jest uważana za przejaw przemocy wobec najbliższych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2019

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:95689   ISBN 978-83-66066-62-5

DOI:

10.34616/23.19.030

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 141)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Joanna Helios, Wioletta Jedlecka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 14, 2022

In our library since:

May 23, 2019

Number of object content hits:

15 173

Number of object content views in PDF format

18165

All available object's versions:

https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/102730

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Przemoc wobec dzieci w rodzinie Sep 14, 2022

This page uses 'cookies'. More information